Privacyverklaring

Hoe gaat de Provincie Limburg om met persoonsgegevens?

De Provincie Limburg verwerkt voor de uitvoering van de verschillende provinciale taken persoonsgegevens van burgers. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of pasfoto. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als u bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aanvraagt of een klacht of bezwaarschrift indient, dan verzamelen en bewaren we uw gegevens.

U mag dan van de Provincie Limburg verwachten dat haar medewerkers zorgvuldig omgaan met uw gegevens. De algemene regels over de opslag en het gebruik van uw gegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Deze wetten geven algemene regels waar de provincie zich aan dient te houden bij de verwerking van uw gegevens. Hoe de provincie borgt dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en welke maatregelen genomen zijn om deze gegevens te beschermen, kunt u lezen in het provinciale privacy beleid.

Beveiligheidsmaatregelen

De Provincie garandeert dat zij veilig omgaat met de persoonsgegevens, om te voorkomen dat de gegevens verder worden verwerkt of verstrekt. Hiervoor nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het Informatie-beveiligingsbeleid Provincie Limburg.

Geheimhoudingsplicht

Naast technische beveiligingsmaatregelen en –procedures, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben provinciale medewerkers ook een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt binnen de organisatie toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn zal deze termijn niet overschreden worden.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

In beginsel worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden. Het kan echter voorkomen dat wij in bepaalde gevallen het verwerken van uw persoonsgegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.